Značaj istraživanja

Shodno raspoloživim prirodnim resursima koji pružaju mogućnosti proizvodnje široke palete poljoprivrednih proizvoda vrhunskog kvaliteta, u nisko kontaminiranom okruženju, u količinama koje nadmašuju osnovne potrebe stanovništva, za Srbiju proizvodnja konkurentnih prehrambenih proizvoda sa potencijalom plasmana na šira tržišta predstavlja jedan od imperativa tehnološkog i ekonomskog razvoja.  Nažalost iskorišćenje postojećih potencijala je trenutno daleko ispod mogućnosti, a značajne proizvedene količine kako poljoprivrednih, tako i prehrambenih proizvoda zbog nekonkurentnosti bivaju plasirane ispod cene rezultirajući daljim smanjenjem obima proizvodnje i korišćenja kapaciteta. Ovakvo stanje uslovljava implicitno i neke od najvažnijih karakteristika makroekonomskog okruženja u Srbiji – nisku stopu zaposlenosti, niske prinose poljoprivrednih proizvoda, malu dodatu vrednost u proizvodnji hrane, nizak stepen korišćenja instalisanih kapaciteta. Shodno tome pojedinačni pokušaji da se kroz istraživanja, razvojne projekte i investicije situacija promeni mogu imati samo relativno ograničen uticaj na ekonomski razvoj. Upravo se iz tog razloga u okviru projekta STVORIMO BOGATSVO IZ BOGATSTVA SRBIJE težilo okupljanju kompletnog  interdisciplinarnog tima koji će integrisanim istraživanjima usmerenim na odabrane najpotentnije oblasti tehnološkog i ekonomskog razvoja u toku četvorogodišnjih aktivnosti ciljno raditi na analizi, karakterizaciji, optimizaciji, razvoju i implementaciji rešenja u ključnim karikama lanca vrednosti vodeći računa istovremeno i o interakciji i međusobnoj uslovljenosti predloženih rešenja.

Polazna tačka za definisanje fokusa istraživanja bila je izbor oblasti u proizvodnji hrane u kojima se  sagledava postojanje potencijala značajnih unapređenja. Zatim su okupljeni istraživački timovi naučnih radnika i saradnika sa znanjima i veštinama koje omogućuju da izazovima razvoja u fokusiranim oblastima na adekvatan način odgovore. Osnovni cilj postavljen pred istraživačke timove jeste da se u fokusiranoj oblasti stvore svi preduslovi od tehničko tehnoloških, preko organizacionih do tržišnih da konkurentnost proizvoda kako na domaćem, tako i na svetkom tržištu bude podignuta na viši nivo. U svakoj od tri fokusirane oblasti, istraživanja su usmerena na karakteristične mehanizme ostvarenja konkurentnosti proizvoda za konkretnu oblast:

  1. Za  oblast skladištenja i standardizacija agrarnih sirovina i optimizacije posležetvenih mera (potprojekat I) mehanizam podizanja konkurentnosti je sagledan pre svega u stvaranju preduslova za proizvodnju cenovno konkurentne robe kroz optimizaciju logističkih procesa uz istovremeno podizanje nivoa kvaliteta, bezbednosti i stepena posležetvene finalizacije ali i putem iskorišćenja nusproizvoda kroz njihovu preradu u proizvode dodate vrednosti;
  2. Za oblast razvoja prehrambenih proizvoda i napitaka široke potrošnje sa povećanim funkcionalnim delovanjem (potprojekti II i III) mehanizam podizanja konkurentnosti leži u orijentaciji na proizvode koji za potrošača imaju dodatu vrednost i za koje je shodno njihovoj povećanoj prehrambenoj vrednosti spreman da plati višu cenu. Posebna karakteristika istraživanja usmerenih u ovom pravcu jeste što su ista usmerena na proizvode sa masovnom potrošnjom, pre svega snek i druge proizvode na bazi žita koji se nalaze u bazi piramide ishrane i u najširoj osnovi navika potrošača i pića namenjena širokom krugu potrošača kao što je pivo, osvežavajuća bezalkoholna pića, sokovi, vina i rakije. Druga važna odlika ovog segmenta istraživanja jeste što su ista uslovljena prethodnim analizama tržišta kako potrošača (B2C) tako i potencijalnih korisnika razvijenih tehnologija i proizvoda (B2B). Treća odlika istraživanja u okviru ovog segmenta jeste da se razvoj ne završava na definisanju tehničkog postupka dobijanja proizvoda već se nastavlja njihovim potvrđivanjem kako u domenu funkcionalnosti kroz biološke oglede, tako i prihvatljivosti na tržištu kroz potrošačke testove. Konačno predviđena su i istraživanja usmerena na modelovanje razvijenih sistema, tehnologija i procesa.
  3. Za oblast istraživanja, standardizacije, zaštite i optimizacije korišćenja potencijala ruralnih područja i tradicije regiona (potprojekat IV) mehanizmi ostvarenja konkurentnosti proizvoda sagledani su s jedne strane kroz zaštitu geografskih indikacija čime se ograničava ponuda i stvara mogućnost porasta tržišne vrednosti proizvoda modifikovanjem odnosa ponude i tražnje. S druge strane objedinjavanjem ponude prehrambenih i neprehrambenih tradicionalnih i regionalno karakterističnih proizvoda, turističke ponude, prirodnih atrakcija i kulturnih dobara odabranih regiona se stvara marketinški prepoznatljiv konglomerat ponude na bazi objedinjenih tržišno nedovoljno prepoznatljivih pojedinačnih proizvoda i usluga.

Pored konkurentnosti proizvoda na tržištu značajan preduslov koji poljoprivredni i prehrambeni proizvodi moraju da zadovolje da bi bili prepoznati na tržištima razvijenih zemalja jeste ostvarenje potpune sledljivosti u odnosu na sve inpute za svaku jednicu ili prepoznatljivu partiju proizvoda. U fokusiranim oblastima na koje je orijentisan ovaj projekat garantovanje sledljivosti je jedan od za sada neadekvatno rešenih probleme na čije rešavanje je orijentisan potprojekat V usmeren na garantovanje kvaliteta i porekla kroz obezbeđenje sledljivosti primenom najsavremenijih  RFID (radio frequency identification) tehnologija.

Značajnu prepreku za transfer do sada brojnih razvijenih tehnologija i tehničkih rešenja je odsustvo uverenja potencijalnih korisnika da će primena razvijenih rešenja za korisnika rezultirati ekonomskim efektima. Stoga su aktivnosti  naučno zasnovanog sagledavanja ekonomskog impakta na makroekonomskom nivou i nivou korisnika, predviđene potprojektom VI, preduslov da se argumentovano i ciljno pristupi transferu kako tehničkih, tako i organizacionih i marketinških rešenja.

Pored stvaranja preduslova za zainteresovanost korisnika iz privrede za rešenja razvijena u okviru istraživanja jedna od ideja vodilja prilikom koncipiranja ovog projekta bila je i da se planski na bazi sveobuhvatnih, naučno zasnovanih aktivnosti pravnog, ekonomskog, organizacionog i marketinškog karaktera pospeši proces kako zaštite intelektualne svojine, tako posebno i trenutno gotovo nepostojećeg korišćenja licencnih prava i poboljšanja materijalnog statusa kako istraživača, tako i istraživačkih institucija kroz eksploataciju intelektualne svojine proistekle iz minulih istraživanja. Težeći budućim benefitima eksploatacije zaštićene intelektualne svojine na projektu nije tražena participacija potencijalnih korisnika koja bi rezultirala pravom potencijalnih budućih korisnika intelektualne svojine na stvoreni intelektualni kapital.

Konačno projekat predviđa i kompleksna istraživanja vezana za definisanje razloga za evidentno postojenje jaza između nauke i privrede i definisanje rešenja koja će dovesti do približavanje nauke i privrede kroz realno postavljanje procesa upravljanja znanjem i razvoj neophodnih institucionalnih okvira. Poseban značaj ovog segmenta istraživanja leži u činjenici da rešenja nisu primenjiva samo na nove tehnologije, proizvode i rešenja razvijene u okviru ovog projekta već na sva raspoloživa i upotrebljiva znanja u oblasti proizvodnje hrane ali i šire.

Realizaciju projekta STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE pratiće permenentne aktivnosti diseminacije stečenih znanja i ostvarenih rezultata kako putem web stranice projekta tako i kroz skupove usmerene na potencijalne korisnike i interesne grupe u najširem smislu reči.

Dodatno treba istaći da su sve tri fokusirane oblasti razvoja duboko utkane u Nacionalnu strategiju privrednog razvoja Srbije za period 2006-2012 usvojenu od strane Vlade Republike Srbije u novembru 2006. godine te da će implementacija ostvarenih rezultata biti pospešena mogućnostima korišćenjea predpristupnih fondova, subvencija resornih ministarstava, projektima koje finansiraju druge zaintersovane strane i sopstvenim sredstvima korisnika, a da će sam projekat u velikoj meri doprineti kapacitetu apsorpcije pomenutih sredstava od stane korisnika.