Interdisciplinarnost

Projekat STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE koncipiran je kao uravnotežena kombinacija primenjenih tehničko tehnoloških i ekonomskih istraživanja sa uporištem u neophodnoj nadogradnji  saznanja iz domena osnovnih istraživanja. Pri tome su potprojekti koncipirani tako da objedine i omoguće međusobnu interakciju tehničko-tehnoloških, ekonomsko-organizacionih i osnovnih istraživanja obezbeđujući, u dosadašnjoj istraživačkoj praksi kod nas, retko primenjen stepen integracije interdisciplinarnih saznanja i znanja. 

Prvi aspekt povezivanja tehničko-tehnoloških, ekonomsko-organizacionih i osnovnih istraživanja obezbeđen je paralelnim istraživanjima sirovinskog, tehnološkog, organizacionog i marketinškog aspekta po oblastima fokusiranim u okviru prva četiri potprojekta. U potprojektu (I) u cilju optimizacije posležetvenih mera integrisana su istraživanja sirovinske baze sa otklonom prema poljoprivredi, razvoj i primena novih tehnologija i izučavanje i optimizacija logističkih procesa ocenjenih kao kritičnih u ovoj oblasti. U potprojektima (II) i (III) u cilju svrsishodnog razvoja proizvoda kojima je kroz povećana funkcionalna svojstva obezbeđena dodatna vrednost integrisana su istraživanja raspoloživosti i funkcionalnih svojstava sirovinske baze, tehnologija proizvodnje funkcionalnih dodataka i finalnih proizvoda, njihovo potvrđivanje kroz biološke oglede, stabilnost kroz modelovanje sistema uz uslovljenost konkretnih pravaca istraživanja rezultatima analize tržišta potrošača i korisnika ovih tehnologija. Potprojekat (IV) integriše tehnološka, analitička, turizmološka i kulturološka istraživanja potencijala ruralnih područja praćena istraživanjima usmerenim na tehničke i pravne aspekte zaštite ovih potencijala i marketinškim istraživanjima mogućnosti njihovog iskorišćenja.

Na sve tri fokusirane oblasti sa identifikovanim potencijalima tehnološkog i ekonomskog razvoja u proizvodnji hrane (posležetvene mere, proizvodi sa funkcionalnim svojstvima i potencijali ruralnih područja i tradicije regiona) nadograđuju se istraživanja koja daju makroekonomski, organizaciono menadžerski i tehničko tehnološki okvir potreban za uspešnu primenu razvijenih rešenja obuhvatajući:

  1. tehničko tehnoloških rešenja primene RFID tehnologija za obezbeđenje sledljivosti kao preduslova  upravljanja kvalitetom i bezbednošću agrarnih sirovina, garantovanjem svojstava kod funkcionalnih proizvoda i zaštitom porekla kod proizvoda za geografskim indikacijama;
  2. makroekonomskih analiza ograničenja i impakta uporedo za fokusirane razvojne pravce i kumulativno i
  3. pravno-ekonomskih i organizacionih aspekata upravljanja stvorenim i sakupljenim znanjima.

Istraživanja na projektu su osmišljena tako da tehničko-tehnološka istraživanja budu uslovljena kako karakterizacijom baze sirovina stvarajući svojevrstan link prema istraživanjima u poljoprivredi, tako i stanjem na tržištu kako potrošača i kupaca proizvoda, tako i potencijalnih korisnika rezultata istraživanja sagledane kroz istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka. Pored toga potvrda vrednosti tehničko tehnoloških rešenja  utemeljena je u fundamentalno zasnovanim rezultatima in vivo ostvarenih efekata u biološkim ogledima sa histološkom i patološkom analizom rezultata, a njihova potpuna karakterizacija predviđena je kroz modelovanje odabranih tehnoloških procesa povezujući tim putem tehničko-tehnološka rešenja sa dostignućima osnovnih istraživanja u prirodnim naukama.

Posebno je važno što istraživanja za razliku od većine dosadašnjih koja su bila usmerena samo na razvoj odabranih tehničko-tehnoloških rešenja obuhvataju sva ključna istraživanja duž kompletnog lanca proizvodnje fokusiranih proizvoda, odnosno buduće implementacije razvijenih tehničko tehnoloških rešenja u praksi, počev od odabira i nabavke sirovina, preko njihove kontrole, tehnološkog procesa, karakterizacije proizvoda, pakovanje, označavanja i deklarisanja proizvoda, potrošačkih testova, analize tržišta, marketinških istraživanja  i ekonomskih efekata povezujući poljoprivredne, tehničko tehnološke, društveno humanističke i osnovne nauke u smisleni sled istraživačkih aktivnosti usmerenih ka jasno definisanom cilju ekonomskog razvoja u oblasti proizvodnje hrane. 

U projektnom timu preovlađuju istraživači iz oblasti tehničko tehnoloških nauke, među kojima su zastupljeni sa podjednakim udelima istraživači orijentisani na razvoj tehnoloških procesa, analitiku hrane i istraživanja ekonomskih i menadžerskih aspekata u proizvodnji hrane. Projektni tim pored toga uključuje značajan broj ekonomista sa ekspertizama u svim oblastima potrebnim da se zaokruže svi planirani i potrebni ekonomski aspekti predviđenih istraživanja. U domenu fundamentalnih istraživanja u projektni tim su s jedne strane za potrebe realizacije in vivo ogleda uključeni istraživači sa ekspertizama iz oblasti histologije i patologije, dok su s druge strane prisutni istraživači koji će se baviti matematičkim modelovanjem tehnoloških procesa koji će biti razvijeni u okviru projekta.