Oprema

Za potrebe realizacije projekta biće iskorišćeni raspoloživi infrastrukturni potencijali i oprema naučno-istraživačkih institucija učesnika istraživanja u domenu fizičkih, hemijskih, senzornih ispitivanja,  bioloških ogleda, optimizacije tehnoloških procesa i ekonomskih istraživanja. Istraživanja usmerena na razvoj novih tehnologija će se jednim delom sprovesti uz primenu postojećih pilot postrojenja koja omogućuju rad na unapređenjima u okviru već rasprostanjenih tehnologija, ali se za potrebe dela istraživanja novih tehnologija predviđa nabavka visokosofisticiranih pilot postrojenja potrebnih za rad na razvoju tehnologije, nedostajuće i opreme za karakterizaciju proizvoda i prikupljanje podataka na terenu:

  1. Proizvodnje ekstrakata visokovrednih komponenti iz agrarnih sirovina i nusproizvoda (oprema za pilot postrojenja za liofilizaciju, duboko hlađenje, koncentrovanje biljnog materijala, i superkritičnu ekstrakciju) i oprema za histološke analize tkiva eksperimentalnih životinja na kojima su testirani proizvedeni ekstrakti (konfokalni mikroskop);
  2. Proizvodnje mikro- i nanoinkapsulata sa optimizovanim resorpcionim mehanizmima biološki vrednih materija koje sadrže (oprema za pilot postrojenja za visokopritisnu homogenizaciju, mikro- i  nanoinkapsulaciju i disperzionu karakterizaciju čestica)
  3. Proizvodnju hrane široke potrošnje primenom hidrotermičke prerade (dvopužni ektruder)
  4. istraživački NIRS analizator za razvoj mogućnosti efikasne karakterizacije proizvoda
  5. Primenu savremenih posležetvenih tehnologija (komora za gajenje gljiva, laboratorijska rashladna komora sa mogućnošću modifikovanja atmosfere).
  6. Praćenje dinamike fermentacije i uticaja različitih bioloških materijala na tok fermentacije i kvalitet finalnog proizvoda (Scan++ automatski analizator)
  7. Oprema za automatsko evidentiranje i prenos podataka terenskih istraživanja tehnoloških procesa (PDA uređaj sa integrisanim GPRS, RFID modul, akvizicioni modul, machine vision system i bluetooth converter)

Pored navedene kapitalne opreme za potrebe realizacije projekta predviđena je i nabavka manjih jednica merne opreme, nedostajućih delova kapitalnih jednica opreme, prenosne računarske i prateće IT opreme i specifičnih licenciranih softvera.