Podprojekti

Potprojekte vode visokokompetentni istraživači. Istraživanja planirana u okviru projektnih aktivnosti bazirana su na pažljivo i sistematično, od strane multidisciplinarno sastavljenih timova planiranim eksperimentalnim i terenskim istraživanjima.  Istraživanja u okviru pojedinih potprojekata su prevashodno  usmerena na:

Potprojekat (I) Skladištenje i standardizacija agrarnih sirovina i optimizacija posležetvenih mera:

 1. Analizu i smanjenje rizika kritičnih tačaka u posležetvenom tretmanu ključnih agrarnih sirovina uključujući žita, voće, povrće i industrijsko bilje kroz monitoring, analizu rizika i optimizaciju upravljanja tokovima kontrole, skladištenja i plasmana navedenih agrarnih sirovina;
 2. Snimak tokova i optimizaciju logističkih procesa u lancu proizvodnje, prijema, skladištenja i plasmana najvažnijih agrarnih sirovina u skladištima za zrnaste kulture i skladištima za voće, povrće, šumsko i lekovito bilje i gljive;
 3. Karakterizaciju i deinisanje namenskog kvaliteta odabranih rasprostranjenih i potencijlano primenljivih sorti sa aspekta plasmana  na širem tržištu i kao sirovine za nove proizvode dodate vrednosti;
 4. Razvoj posležetvenih tehnologija čuvanja, klasifikacije i primarne dorade najvažnijih poljoprivrednih sirovina i brzih metoda kontrole kvaliteta;

Potprojekti (II) Razvoj proizvoda široke potrošnje sa povećanim funkcionalnim delovanjem i (III) Razvoj napitaka sa povećanim funkcionalnim delovanjem:

 1. Istraživanje i sistematizacija podataka o funkcionalnim svojstvima agrarnih sirovina i nusproizvoda regiona (voće, povrće, lekovito bilje, medicinske gljive, nusproizvodi prerade), uz oslanjanje na podatake i analize iz potprojekta I;
 2. Optimizacija i modelovanje proizvodnje ekstrakata funkcionalnih sastojaka i njihova analitička karakterizacija;
 3. Potvrđivanje funkcionalnih svojstvava ekstrakata kroz in vitro i in vivo istraživanja;
 4. Razvoj novih prehrambenih proizvoda/napitaka sa dodatkom sirovina i/ili ekstrakata sa funkcionalnim delovanjem;
 5. Sagledavanje prihvatljivosti proizvoda putem potrošačkih testova;
 6. Istraživanje tržišta potrošača u odnosu na prehrambene proizvode/napitke sa povećanim funkcionalnim delovanjem;
 7. Istraživanje tržišta potencijalnih proizvođača prehrambenih proizvoda/napitaka sa povećanim funkcionalnim delovanjem.

Potprojekat (IV) Istraživanje, standardizacija, zaštita i optimizacija korišćenja potencijala ruralnih područja i tradicije regiona:

 1. Identifikacija, sistematizacija i karakterizacija potencijala ruralnih područja i tradicije regiona uključujući prehrambene i neprehrambene tradicionalne i regionalno karakteristične proizvode, kulturnu baštinu, prirodne atrakcije i turističku ponudu;
 2. Istraživanja mogućnosti plasmana proizvoda ruralnih područja i tradicije regiona kroz direktni marketing i izvoz;
 3. Profilisanje, standardizacija i predlaganje oblika i načina zaštite regionalno karakterističnih i tradicionalnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

U okviru potprojekta (V) Unapređenje sledljivosti, bezbednosti i deklarisanja proizvoda primenom RFID tehnologije istraživanja su usmerena na ostvarenje mogućnosti primene RFID tehnologije za uspostavljanje sledljivosti (1) uskladištene robe u skladištima najvažnijih agrarnih sirovina i (2) uspostavljanje sledljivosti i dokazivanje autentičnosti zaštićenih tradicionalnih i regionalno karakterističnih proizvoda.

Potprojekat (VI) Uporedno i kumulativno istražavanje makroekonomskih ograničenja i uticaja se bavi (1) istraživanjima ograničenja i potencijala makroekonomskog okruženja sa aspekta svakog od razvojnih pravaca u fokusu projekta i (2) istraživanjima uticaja razvojnih scenarija u proizvodnji hrane na makroekonomske pokazatelje uporedo među fokusiranim razvojnim pravcima i kumulativno za sve fokusirane razvojne pravce u proizvodnji hrane.

Potprojekat (VII) Razvoj ekonomije zasnovane na znanju kroz izučavanje i optimizaciju upravljanja znanjem u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane predviđa istraživanja odlika procesa upravljanja znanjem u akademskim i drugim centrima znanja u oblasti poljoprivrede i hrane i njihovu optimizaciju kako sa aspekta dostupnosti i protoka znanja, tako i sa aspekta zaštite i eksploatacije intelektualne svojine.