Očekivani impakt

Projekat  STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE će pored eksplicitnih rezultata vezanih za radove, sopštenja, tehnička rešenja, patente, teze i disertacije, rezultirati i nizom rezultata koji će generički uticati na tehnološki i ekonomski razvoj u proizvodnji hrane u Srbiji, ali i u širem regionu.

Istraživanja će pre svega rezultirati formiranjem većeg broja baza podataka koje predstavljaju trenutno nedostajući osnov za donošenje kako strateških, tako i operativnih odluka u upravljanju kako celim resorom poljoprivrede i hrane, tako i upravljanjem investicijama, razvojem, nabavkom, proizvodnjom, marketingom i prodajom u preduzećima ovog sektora. Baze podataka koje će biti generisane putem planiranih istraživanja obuhvataju:

 1. Baze podataka o (1) kvalitetu, (2) bezbednosti i (3) funkcionalnim svojstvima agrarnih sirovina;
 2. Baze podataka neophodne da se pospeše procesi transfera znanja uključujući baze podataka o (1) raspoloživim znanjima, tehnologijama i proizvodima (2) potencijalnim provajderima znanja i (3) potencijalnim korisnicima znanja;
 3. Baze podataka o (1) potencijalima ruralnih područja i tradicije regiona i (2) potencijalima za zaštitu geografskih indikacija u regionu;
 4. Baze podataka o (1) segementaciji tržišta potrošača i (2) navikama potrošačkih grupa.

Tokom projekta će se raditi na stvaranju preduslova za uspostavljanje institucionalnih okvira koji obezbeđuju generičku podršku proizvodnji hrane u regionu. U zavisnosti od rezultata i na bazi njih sagledanih mogućnosti i potreba projekat bi mogao rezultirati uspostavljanjem ili podrškom uspostavljanju:

 1. Multidisciplinarnog centra za transfer znanja i tehnologija u oblasti proizvodnje hrane
 2. Centra za senzorne analize sa bazom ocenjivača
 3. Centra za istraživanje potrošača
 4. Centra za marketing i promociju poljoprivrednih proizvoda

Pored plasmana ka domaćoj i svetskoj istraživačkoj javnosti kroz učešće na skupovima i objavljivanje radova projekat predviđa i aktivnosti na pospešivanju vidljivosti rezultata. Vidljivost aktivnosti na projektu biće obezbeđena (1) postavljanjem web prezentacije projekta (2) organizacijom interdisciplinarnih skupova usmerenih ka korisnicima rezultata podrzumevajući najmanje četiri skupa koji će obrađivati problematiku:

 1. Menadžmenta, ekonomike i marketinga u proizvodnji hrane;
 2. Uloge nauke u tehnološkom i ekonomskom razvoju u oblasti proizvodnje hrane;
 3. Funkcionalnih svojstva hrane i napitaka i njihovoj ulozi u unapređenju zdravlja populacije.

Rezultati istraživanja će biti vidljivi kroz (3) publikovanje u tematskim zbornicima i izradu radnih dokumenata na izabrane teme, kao i (4) organizovanje konferencija za štampu i  distribuciju  informacija o ključnim dostignućima projekta po pojedinim fazama. 

Kroz planirane aktivnosti organizacije skupova, uspostavljanja web prezentacije i negovanje odnosa sa javnošću, ne samo da će se doprineti većoj vidljivosti rezultata projekta, već će se rezultati istraživanja iskoristiti kao svojevrsno edukativno sredstvo za podizanje kapaciteta privrede u proizvodnji hrane da iskoristi potencijale direktnih stranih ulaganja, predpristupnih fondova, subvencija i projektnih finasiranja resornih ministarstava i sopstvenih sredstava.

Projekat će rezultirati razvojem većeg broja novih proizvoda, tehnologija i procesa i procedura. Zaštita istih kao intelektualne svojine, kroz planske, naučno zasnovane aktivnosti predviđene u ovom domenu na projektu, rezultiraće stvaranjem preduslova za poboljašanje materijalne osnove finasiranja naučno istraživačkog rada kroz eksploataciju nastale intelektualne svojine utirući put ka ovom načinu finansiranja i za nova rešanja nastala van ovog projekta.  

Konačno veliki broj mladih, visoko posvećenih istraživača koji će u okviru projekta raditi na svijim doktorskim tezama upućuje na to da će projekat rezultirati sa najmanje 20 urađenih doktorskih disertacija.